Retningslinjer Åpenhetsloven For leverandører og samarbeidspartnere

NærøysundGruppen
01.07.2022

Introduksjon

NærøysundGruppens leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Ngruppen ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler NærøysundGruppens holdning til etterlevelse av retningslinjene. NærøysundGruppens retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere uttrykker våre forventninger og fastsetter våre krav til alle leverandører, samarbeids- og forretningspartnere (heretter «Leverandører»), inkludert Leverandørens ansatte, styremedlemmer, innleid personell, samt konsulenter som jobber på oppdrag for en Leverandør til Ngruppen. NærøysundGruppens Etiske Retningslinjer er basert på gjeldende lover og regler, sentrale FNkonvensjoner og ILO-konvensjoner. Ngruppen forventer at våre Leverandører følger gjeldende lovgivning, respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og følger etiske standarder som samsvarer med det materielle innholdet i våre Etiske Retningslinjer når de jobber for eller sammen med Ngruppen. Leverandører skal også sørge for at tilsvarende videreføres til underleverandører som medvirker til arbeid for Ngruppen. NærøysundGruppens ambisjon er å være en pådriver for at FNs bærekraftsmål nås gjennom bærekraftig utvikling av egen virksomhet, næringsliv og samfunn. Ngruppen forventer at Leverandøren vil bidra med relevant informasjon knyttet til bærekraft, samt bidra til at Ngruppen kan gjennomføre revisjoner og besøk for å observere Leverandørens virksomhet og arbeid for bærekraft. Ytterligere informasjon om NærøysundGruppens
bærekraftsarbeid finnes her.

Lover og regler

NærøysundGruppens Leverandører forventes å ha retningslinjer som lever opp til NærøysundGruppens Retningslinjer, internasjonalt anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning i land der Leverandøren operer. Leverandørens virksomhet skal være lovlig. I de tilfeller hvor nasjonale lover og standarder ikke er sammenfallende med Retningslinjer, skal NærøysundGruppens Leverandører alltid oppfylle de strengeste kravene, forutsatt at dette ikke strider med gjeldende lovgivning.

Miljø og klima

Ngruppen ønsker å være en samfunnsansvarlig aktør som tar ansvar for miljø og klima gjennom tiltak som bl.a. Sertifiseringer og bærekrafts arbeid (se introduksjonen).

Leverandører skal overholde alle lovpålagte miljøstandarder. Leverandører forventes å ha et «føre varprinsipp» knyttet til forurensning, miljørisiko og andre miljø- og klimautfordringer og ta initiativ som fremmer økt ansvarlighet for miljøet. Leverandøren forventes å ta rimelige skritt for å overvåke,
og arbeide for å minimere negativ miljøpåvirkning fra sin virksomhet.

Menneske- og arbeidstakerrettigheter

NærøysundGruppens Leverandører skal respektere grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold.

Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

NærøysundGruppens Leverandører skal sikre og anerkjenne retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger. Leverandører skal respektere arbeidstakernes rett til å etablere eller slutte seg til fagforeninger eller ansattorganisasjoner. Ansatte skal ha rett til å forhandle kollektivt, uten frykt for trusler eller represalier. Leverandører skal ikke diskriminere de ansattes representanter eller fagforeningsmedlemmer, som skal ha adgang til å utføre sitt arbeid som representanter på arbeidsplassen.

I de tilfeller hvor organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger er begrenset av nasjonal lovgivning, skal Leverandører sikre at ansatte fritt kan velge sine egne representanter.

Tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)

NærøysundGruppens Leverandører skal ikke bruke noen form for tvang i forbindelse med ansettelse eller arbeidsforhold. Leverandører skal sikre at arbeidsforholdet mellom den ansatte og Leverandør er basert på frivillighet og uten trusler av noen form. Leverandørene skal sikre at alle ansatte står fritt til å forlate arbeidsplassen eller avslutte arbeidsforholdet etter å ha meddelt Leverandøren om dette på en rimelig måte. Ansatte skal ikke behøve å deponere penger, identitetspapirer eller lignende i den hensikt å bli ansatt eller opprettholde et ansettelsesforhold.

Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjoner Nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)

Leverandører skal ikke benytte seg av barnearbeid. Med «barn» skal forstås en person som er under 15 år, under minimumsalder for avslutning av obligatorisk skolegang eller under den lovlige sysselsetningsalderen i det aktuelle landet. Den høyeste av de forannevnte aldersalternativene skal gjelde. Hvis Leverandører benytter arbeidere yngre enn 18 år, skal Leverandøren kunne dokumentere at arbeideren ikke utfører helseskadelig eller farlig arbeid, inkludert overtid og nattskift.

Forbud mot diskriminering og trakassering (ILO konvensjoner nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

Leverandører skal fremme likestilling i ansettelsesforhold og skal ha nulltoleranse for direkte og indirekte diskriminering og trakassering samt forhindre oppsigelse på usaklig grunnlag. Leverandører skal behandle alle ansatte på en rettferdig måte og tilstrebe kjønnsbalanse, mangfold og inkludering gjennom hele virksomheten og i alle ledernivåer. Leverandører skal handle aktivt dersom avvik fra dette observeres.

Ansettelsesvilkår

Leverandører skal avlønne sine arbeidstakere i samsvar med enhver nasjonal lovmessig standard for minst minimumslønn. Lønnen skal være skriftlig avtalefestet og overføres til de ansatte til avtalt tid. Leverandører sikre at alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler som beskriver ansettelsesvilkårene på et språk som den ansatte forstår. Avtalen skal inneholde informasjon som er nødvendig i henhold til nasjonal lovgivning og som et minimum inneholde informasjon om stilling, arbeidssted, lønn, arbeidstid, ukentlige hviledager og lovmessig ferie.

Arbeidstid (ILO-konvensjon nr. 1 og 14)

Leverandører skal sikre at lovpålagte arbeidstidsbestemmelser overholdes og arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller tariffavtale. Pålagt overtidsarbeid skal være begrenset og Leverandører skal sikre at ansatte samtykker til eventuelt overtidsarbeid. Leverandører skal respektere og etterleve gjeldende lovgivning, internasjonale konvensjoner og kollektive overenskomster, hvis aktuelt, om arbeidstid og pauser, inkludert overtidsarbeid samt ferier, sykefravær og foreldrefravær og andre gjeldende fraværsbestemmelser. Leverandører skal respektere ansattes behov for restitusjon og sikre at alle ansatte har rett til tilfredsstillende ferie med lønn som minimum tilsvarer nasjonal/internasjonal lovgivning.

Inspeksjoner og rapporter

Som en del av NærøysundGruppens oppfølging av Leverandører, forbeholder NærøysundGruppen seg retten til å kontrollere Leverandørers, underleverandører og andre samarbeidspartneres etterlevelse av disse retningslinjene gjennom hele kontraktens løpetid gjennom revisjoner eller inspeksjoner hos Leverandør eller underleverandør, selv eller via tredjepart. Hver av partene dekker egne kostnader ved slike kontroller. Leverandører forventes å være behjelpelig med å gjennomføre oppfølgingssamtaler, revisjoner og inspeksjoner, herunder å fremlegge nødvendig dokumentasjon innen rimelig tid. NærøysundGruppen kan kreve denne dokumentasjonen i form av:

• Egenerklæring fra Leverandører
• Egen eller uavhengig tredjepartskontroll.

Leverandører kan selv velge å dokumentere oppfølging av kravene ved adekvat sertifisering av
virksomheten.

Brudd på retningslinjer

Ved manglende etterlevelse eller brudd på de materielle krav i retningslinjene hos Leverandører vil NærøysundGruppen fortrinnsvis be Leverandør rette opp forholdet og dokumentere dette innen en fastsatt frist. Ved manglende retting eller grove brudd forbeholder NærøysundGruppen seg retten til å gjøre alle tilgjengelige kontraktsmessige beføyelser gjeldende, eksempelvis stans av leveranse, heving av kontrakt og krav om erstatning mv.

Konsernet kartlegger forhold internt i egen virksomhet, samtidig også både leverandører og forretningsforbindelser fortløpende. Våre største innsatsfaktorer er blant annet rørdeler, mørtel, jern, produkter fra utenlandske forhandlere, biler og maskiner, samt innleid arbeidskraft.

Resyme av retningslinjene bekjentgjøres på konsernets hjemmeside, videre skal dette henvises til i årsberetningene i konsernets selskaper. NærøysundGruppen skal til enhver tid ha fokus på retningslinjene blant annet ved innkjøp og kontraktsinngåelser osv.

Er det noen spørsmål i forhold til NærøysundGruppens håndtering med åpenhetsloven, er det bare å sende mail til kontakt@ngruppen.no så svarer vi opp innen 14 dager.

Hva har NærøysundGruppen foretatt seg siden loven
ble innført

NærøysundGruppen er i startgropa for håndtering av åpenhetsloven. Det er hittil foretatt en vurdering på hvor de største innsatsfaktorene i konsernet ligger og hva de er.

Det er hittil sendt forespørsler til noen få selskaper for å se hva slags materiell som kommer i retur for, ut fra disse vurdere videre framdrift i form av forespørsler og hvordan vi skal reagere på aktuelle firma.